Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ(บัญชี)

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ดูภาพขยาย


การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿78.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3201-2012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

เกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน การนำเสนองบการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล และข้อจำกัดของ งบการเงิน งบกระแสเงินสด การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

เนื้อหาวิชา
- งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง
- การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวนอน
- การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
- งบกระแสเงินสดLoginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

ศิลปะการพูด
ศิลปะการพูด
฿55.00


เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
฿75.00


คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
฿70.00


การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
฿70.00


Copyright © 2005 - 2016 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional