ทัศนศึกษา/ดูงาน
ทัศนศึกษา/ดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2010 เวลา 12:12 น.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น บริษัท สามารถปรับโปรแกรมตามความต้องการของครูผู้สอน และ ตามความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้นปี โดย บริษัทฯ มีความชำนาญการในการจัดกิจกรรม ด้วยทีมงาน นักวิชาการ ทีมมัคคุเทศก์ที่ให้ความรู้และจัด กิจกรรมนันทนาการที่สร้างความบันเทิง สนุกสนานให้กับนักเรียนไปพร้อมกับการเรียนรู้ และ สามารถจัดตามความเหมาะสมกับงบประมาณ ดังตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อไปนี้

การจัดทำค่ายสห วิทยาการ ในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เช่น ค่าย?ทศปัญญา?? รวมสาระการเรียนรู้ทุกสาระ 10 อย่าง เป็นค่ายวิชาการที่ใช้เกมเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิด ความสนุก เกิดความอยากเรียนรู้ จัด โดยทีมงานนักวิชาการ นักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศึกษาดูงานนอกสถาน ที่ เป็น การเข้าไปศึกษาดูงานกับองค์กรสำคัญต่าง ๆ โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษาดูงาน เช่น ส่วนของการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ ฯลฯ ตัวอย่างองค์การสำคัญ ได้แก่ โรงงานเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยารักษาโรค ยาสมุนไพร สถานีโทรทัศน์ กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง คมนาคม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรม สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ศูนย์วิจัยต่าง ๆ อุตสาหกรรมพลาสติก โดยจัดตามความเหมาะสมกับวัย และระดับชั้นเรียนของนักเรียน

ดูงานและเข้ารับ ฟังการบรรยาย พิเศษเฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ บริษัทใน เครือปูนซีเมนต์ กรมประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การสื่อสารแห่งประเทศไทย โครงการตามพระราชดำริ งานแสดงผล งานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 2-5 กุมภาพันธ์ 2552 นักเรียนของท่านจะมีโอกาสได้รับการบรรยายจาก นักวิจัยและนักประดิษฐ์รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อม เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเรื่อง ?แนวคิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย สำหรับนักเรียนนักศึกษา?

ศึกษาแหล่งประวัติ ศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมในอดีต และหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น แหล่ง โบราณสถาน แหล่งหินเก่า เตาโบราณ พระราชวัง พระที่นั่งต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง พร้อม การบรรยายโดยผู้มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น พระราชวังหลวง พระราชวังบางปะอิน พระราชวังเดิม พระราชวังพญาไท รวมทั้งพระตำหนัก และพระ ที่นั่งต่าง ๆ เป็นต้น

แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ศูนย์ วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ ป่า ชายเลน พิพิธภัณฑ์สถานต่าง ๆ ที่ มีทั้ง พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ทหาร พิพิธภัณฑ์ กฎหมายและราชทัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ ด้านการสื่อสารและคมนาคม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบุคคล สำคัญ พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ พิพิธภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์การแพทย์และสาธารณสุข พิพิธภัณฑ์การเกษตร พิพิธภัณฑ์ ทางพระพุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย พิพิธภัณฑ์ ด้านเศรษฐกิจด้านมานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์อื่น ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์การกีฬา พิพิธภัณฑ์เครื่องเสียง ฯลฯ

โครงการในพระราชดำริ เป็นการศึกษาดู งานตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่เหมาะกับสาระการ เรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ การพัฒนา แหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริม อาชีพ สาธารณสุข คมนาคม/สื่อ สาร สวัสดิการ สังคม เป็นต้น โครงการในพระราชดำริ ตั้งอยู่ในจุดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สามารถเลือกได้ตาม ความเหมาะสม

เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในท้อง ถิ่น เช่น สถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ วัดและวังที่มี ชื่อเสียงในท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ชมการแสดงต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงช้าง ฟาร์มจระเข้ สวนสามพราน สมุทรปราการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สวนสามพราน นาฎยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ วัน เดอร์เวิล์ด ดรีมเวิล์ด สวน สยาม ฟาร์มจระเข้ พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง เป็นต้น

จุดเด่นของบริการจาก บริษัทวังเอ็ดยูเคชั่น & ทัวร์ ที่นอกเหนือจากการจัดหารถ ติดต่อสถานที่ จัดวิทยากรและ มัคคุเทศก์ พร้อมพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน บริการอาหาร เครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลแล้ว บริษัทฯ ได้จัดเอกสารสำหรับใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และเอกสารโครงการและสรุปประเมินผลกิจกรรม สำหรับครูมอบให้อีกด้วย

เอกสารโครงการและ สรุปประเมิน ผล มอบให้กับครู ในรูปของซีดี เพื่อ พิมพ์แก้ไขได้

สมุดบันทึกผลการ เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาตนเองของนักเรียน เป็นเล่มสำหรับให้นัก เรียนทุกคนบันทึก

ทั้ง นี้ บริษัทวังเอ็ด & ทัวร์ ยินดีเข้าไปพบเพื่อเสนอรูปแบบกิจกรรมตามที่ท่านต้องการ โปรดติดต่อมาที่ สำนักงาน วังเอ็ด & ทัวร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-466-9283 โทรสาร 02-891-0742 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2010 เวลา 21:57 น.
 


Loginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

วิทยาศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์ 4
฿60.00


ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
฿80.00


ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
฿60.00


การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
฿95.00


Copyright © 2005 - 2016 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional